Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predaja zájazdov online cestovnej agentúry Travelnet.sk

AGON media s.r.o., cestovná agentúra Travelnet.sk, Sídlo: Mostná 29, 949 01 Nitra

I. Úvod

Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie cestovná agentúra Travelnet.sk so sídlom Mostná 29, 949 01 Nitra. Objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) sa rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila.Travelnet.sk je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými sú uzatvorené zmluvy o obchodnom zastúpení v predaji zájazdov a ktoré sa preukázali garančným listom o poistení proti úpadku CK.

Ponuka pobytov a zájazdov na webovom portáli je pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od  cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu.  Zverejnené údaje sú platné v  čase  zadania na webovej stránke Travelnet.sk. Travelnet.sk nezodpovedá za  prípadné následné zmeny alebo nezrovnalosti v cenovej ponuke. Všetky práva sú vyhradené.
Travelnet.sk si vyhradzuje právo opravu prípadnej chyby  vo zverejnených cenách, termínoch a ďalších údajoch. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná len cena uvedená na podpísanej zmluve o obstaraní zájazdu.

Pobyty na webovej stránke www.travelnet.sk si u nás rezervujete a kupujete za rovnakú cenu a podmienok ako u organizátora pobytov ( t.j. CK)!

A.Objednávka a rezervácia

Návštevník stránky www.travelnet.sk (objednávateľ) má právo poslať viacero nezávislých rezervácii alebo objednávok. V momente zaslania nezáväznej rezervácie alebo objednávky Travelnet.sk však nemá aktuálnu informáciu o dostupnosti požadovaného pobytu. Travelnet.sk si vyhradzuje právo na opravu prípadných nejasností po odoslaní rezervácie alebo objednávky, na ktoréich  upozornil organizátor uvedeného pobytu/zájazdu a ktoré mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho prenosu dát. Travelnet.sk  vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú neúplné a neobsahujú všetky požadované údaje. Objednávateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie pravdivých a úplných údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla. Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.

Spracovanie objednávok

Po prijatí nezáväznej rezervácie alebo objednávky obstarávateľ overí aktuálnu cenovú ponuku a dostupnosť zájazdu a vykoná rezerváciu zájazdu u organizátora. Uvedený postup je možný počas prevádzkovej doby organizátora pobytu a online agentúry Travelnet.sk. Počas víkendu môžu mať viaceré CK zatvorené a v takom prípade bude rezervácia alebo objednávka preverená v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že požadovaný zájazd je obsadený alebo sú odlišné podmienky pobytu,  cestovná  agentúra Travelnet.sk obratom informuje objednávateľ objednávateľa  o nových podmienkach účasti na zájazde a poskytne informácie  ďalšom postupe.
Po kladnom vybavení rezervácie  bude zaslaný  objednávateľovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu so všeobecnými zmluvnými podmienkami príslušného organizátora pobytu. Spolu s uvedenými dokumentmi bude zaslaný sprievodný list s bližšími informáciami ako pokračovať pri objednaní zájazdu so všetkými údajmi na zaplatenie pobytu. Príslušné dokumenty budú zaslané  objednávateľovi objednávateľ e-mailom. Cestovná agentúra Travelnet.sk  zájazd/pobyt objednáu organizátora pobytu až  v momente obdržania  objednávateľriadne vyplnenej a podpísanej zmluvy  o obstarní zájazdu, ktorá obsahuje všetky požadované údaje ako aj  potvrdenia o úhrade, ktoré môže byť zaslané e-mailom alebo faxom.

Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa, a/alebo zaplatením zálohy ceny zájazdu, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet obstarávateľa, resp. ich prevzatie obstarávateľom v hotovosti. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom .

B. Platba

V prípade, ak si objednávateľ objednávateľ objedná zájazd v dobe dlhšej ako 30 dní pred nástupom na zájazd, môže jeho cenu zaplatiť naraz, alebo si môže vybrať spôsob, pri ktorom zaplatí zálohu 50% a zvyšných 50% je  objednávateľ povinný doplatiť podľa pokynov organizátora zájazdu, ktoré  sú zverejnené vo všeobecných zmluvných podmienkach. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou a účinnou  v okamihu zaplatenia  a prijatia zálohy na účet agentúry Travelnet.sk.

Toto ustanovenie sa netýka zájazdov typu "Last minute" a zájazdov objednaných v dobe kratšej ako 30 dní pred uskutočnením zájazdu. V takýchto prípadoch je objednávateľ objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu jednou platbou v plnej výške na účet agentúry Travelnet.sk. V prípade, že hrozí oneskorenie platby zo strany objednávateľ objednávateľa, objednávateľ objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti  informovať obstarávateľa,  za účelom predĺženia rezervácie u organizátora zájazdu.  V prípade, ak objednávateľ požadovanú sumu neuhradí v stanovenej lehote, je cestovná agentúra Travelnet.sk oprávnená od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť. 

Cestovná agentúra Travelnet.sk nevystavuje žiadny doklad o zaplatení. Objednávateľ je povinný si doklad o platbe ponechať -  výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.

Poplatky za platbu v SR sa hradia takto:

- poplatok za platbu zálohy, alebo doplatku  objednávateľa na účet agentúry Travelnet.sk hradí objednávateľ,

- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu agentúry na účet CK (organizátora zájazdu) hradí agentúra Travelnet.sk

- poplatky za prípadné doplatky znáša tá strana, ktorá doplatok zapríčinila

- poplatky za vracanie preplatku  objednávateľovi znáša agentúra Travelnet.sk, bez ohľadu na príčinu

- poplatky za platby zo zahraničia a do zahraničia hradí vždy  objednávateľ

Zájazdy na vyžiadanie:

Pri niektorých zájazdoch je potrebné vyžiadať zájazd najprv u miestneho partnera príslušného organizátora zájazdu.  V takomto prípade je  cestovná agentúra Travelnet.sk oprávnená požadovať v zmysle podmienok danej CK zálohu do výšky až 100%  ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá je hneď po potvrdení rezervácie zájazdu záväzná a vzťahujú sa na ňu storno podmienky príslušného organizátora zájazdu.  V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha obratom vracia v plnej výške na účet objednávateľa, pokiaľ si objednávateľ  nevyberie iný zájazd.

C. Cestovné doklady

Objednávateľ je povinný mať so sebou pri ceste do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz Cestovná agentúra Travelnet.sk nezodpovedá za informácie ohľadne cestovných dokladov. Cestujúci je povinný oboznámiť sa  s informáciami so vstupom do vybranej destinácie a štátu. Agentúra Travelnet.sk môže asistovať pri riešení vízových formalít. Informácie a vízové formality je cestujúci povinný zaistiť si sám ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víz cestujúcemu nenesie agentúra Travelnet.sk či CK žiadnu zodpovednosť. Bližšie informácie ohľadne cestovných dokladov a vízovej povinnosti sa nachádzajú na www stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Pred objednaním zájazdu je objednávateľ povinný skontrolovať si platnosť cestovných dokladov, vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii.Potrebné doklady k vycestovaniu ako sú vouchery (ubytovací poukaz), letenky a pod. obdrží objednávateľ od agentúry Travelnet.sk alebo príslušnej CK (organizátora pobytu). Doklady k pobytu sú zasielané objednávateľovi najneskôr cca 7 kalendárnych dní pred odchodom na pobyt

D. Storno podmienky

Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v prevádzke obstarávateľa (v pobočke obstarávateľa). Storno vanie zájazdu zaslané e-mailom podlieha uznaniu, že uvedený mail bol spätne potvrdený textom: " Obdržali sme od Vás stornovanie pobytu dňa (uvedenie dátumu, kedy bolo storno obstarávateľovi doručené) a uvedené storno zasielame organizátorovi pobytu".

Objednávateľ môže objednaný zájazd stornovať nasledovne:

  1. Pokiaľ nebola zložená záloha a nepodpísaná zmluva o obstaraní zájazdu, objednávateľ môže zájazd stornovať bezplatne
  2. Po uzatvorení zmluvy o obstarní zájazdu a zaplatení zálohy stornovanie zájazdu sa riadi  všeobecnými zmluvnými podmienkami  organizátora zájazdu, uvedeného na zmluve o obstaraní zájazdu.

E. Reklamačné konanie

V prípade, odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu organizátora alebo v agentúre Travelnet.sk, ktorá obratom zašle uvedenú reklamáciu organizátorovi zájazdu, v spolupráci ktorých vyhotoví aj písomný záznam.  Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká.  Reklamácia pobytu podlieha  všeobecným zmluvným podmienkam CK uvedenej na zmluve o obstaraní zájazdu.

F. Osobné údaje

Osobné údaje ako meno, priezvisko, bydlisko poskytnuté agentúre Travelnet.sk sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Agentúra Travelnet.sk prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje obstarávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj obstarávateľom určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít obstarávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch obstarávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované.